Monthly Archives

juli 2020

Consultatie over Regionale Energie Strategie

By | Uncategorized

Dinsdagavond 30 juni hield HET – aansluitend op de Algemene Ledenvergadering – een online ledenconsultatie over de Regionale Energie Strategie (RES). 

In het kader van het landelijk Klimaatakkoord is vorig jaar een proces in gang gezet om te komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon en warmte. De uitwerking van deze Regionale Energie Strategieën gebeurt in dertig RES-gebieden die samen 35 TWh duurzame energie moeten gaan opleveren. Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vechtstreek, en die regio maakt weer onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog vijf andere subregio’s.

Het planproces
Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de conceptplannen gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om tien zogenaamde zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden en warmte opgewekt kan gaan worden. Die voorstellen liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met reacties die zijn gegeven.

De consultatie
Het gesprek werd ingeleid door Jeroen Pool van HET en de plannen toegelicht door energie-expert Ivo Booijink. Daarna gingen we in interactief gesprek met deelnemers.

Meepraten?
Heb je vragen of wil je je inbreng geven? Dan kun je e-mailen naar: info@hetcooperatie.nl

Meer info
Brief HET en HilverZon aan gemeenteraad ivm RES
Aanbeveling aan partijen in GR Hilversum inzake concept-RES.v3.1juli20
HET en HilverZon in de media over de RES

Beeld: Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek; nrs 7-10 in en om Hilversum

HET Algemene Ledenvergadering: corona-effect en meer ledeninbreng

By | Uncategorized

Op 30 juni hield HET de wegens corona uitgestelde voorjaars-ALV. Het was een succesvolle online vergadering. De bestuursleden zoomden vanuit de HET basis in De Kleine Lelie, en 24 deelnemers vanuit hun studeer- of huiskamer.

Er is een serie besluiten genomen. De eerste was over de toetreding van Justine Ros en Ruud van Bokhorst tot het bestuur, dat daarmee nu uit vier bestuursleden bestaat.

Daarnaast lag het jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 voor ter goedkeuring. Na een toelichting van penningmeester Marcel Jairam, is dit goedgekeurd en is het bestuur bedankt voor zijn werk in 2019, de formele decharge.

Coronacrisis
De blik vooruit wordt sterk getekend door de coronacrisis – zo bleek uit de toelichtingen van coördinator Jeroen Pool en Marcel Jairam. De twee kernprojecten van HET – HET deelauto en de Energie Bespaar Adviezen – zijn hier hard door geraakt. De begroting 2020 is daarmee op zijn kop komen te staan. Het bestuur was genoodzaakt tot het doen van verschillende ingrepen, waaronder de pijnlijke reductie van de betaalde inzet van projectleiders en -adviseurs.

Gelukkig treedt er weer herstel op; vooral van HET deelauto. In juni zijn er vijftien nieuwe rijders bijgekomen en dus een herstel van de inkomstenstromen. Toch lijkt er nog sprake van een beperkt negatief resultaat 2020 uit de prognoses op 1 juni, maar er is hoop dat de nieuwe prognoses weer een positief perspectief zullen opleveren.

Meer ledeninbreng
Verder gaf de ALV een basis voor de versterking van het democratisch gehalte van de coöperatie, en wel op twee punten. Ten eerste heeft HET vanaf nu een kascommissie, gevormd door twee leden die de boeken over 2020 gaan controleren. Daarnaast krijgt HET een werkgroep RES (Regionale Energie Strategie). Een aantal leden gaat actief meedenken en meepraten over het RES-proces en hoe we daar vanuit HET (wellicht ook in samenspraak met HilverZon) standpunten over gaan innemen en acties op ondernemen. Met inzet op lokaal eigendom van opwekfaciliteiten is dat voor HET een erg kansrijk perspectief.

Interesse?
Interesse om de kascommissie dan wel de werkgroep RES te versterken?
Of een bestuursfunctie te vervullen? Mail dan even naar info@hetcooperatie.nl 

Beeld: Jos Snels, voorzitter HET bestuur leidde de ALV

Call Now ButtonBel ons