Monthly Archives

september 2021

Transitievisie Warmte Hilversum: HET vraagt om meer ambitie

By | Uncategorized

De gemeente Hilversum presenteerde begin september het concept voor de Transitievisie Warmte (TVW). HET gaf een reactie op dat concept en sprak in bij de commissie Duurzaamheid, op 29 september.

In hoofdlijn ziet HET de concept-TVW als een ambivalente aanzet tot beleid, met een aantal herkenbare punten, maar vooral gemiste kansen. In het kort komt het erop neer dat HET aan de wethouder – ter versterking van de visie – vraagt om:

  • Daar waar collectieve oplossingen met aquathermie of geothermie mogelijk lijken te zijn, die opties nader te laten onderzoeken, alvorens in die wijken te pleiten voor individuele oplossingen;
  • In de wijken waar collectieve oplossingen niet voor de hand liggen in te zetten op actieve energie-adviezen, bijvoorbeeld met de Thuisbaas-aanpak waar HET al ervaring mee opdoet en hier gericht middelen voor vrij te maken.

Hiermee sluit de HET reactie aan bij andere insprekers en bij een deel van de gemeenteraadsleden in de commissie. Hopelijk geeft de gemeente gehoor aan deze breed gedragen feedback. Na de kritische commissievergadering op 29 september, bespreekt de gemeenteraad de concept TVW op 6 oktober 2021.

Bekijk hier het Inspreekdocument met de visie van HET. En hier de concept Transitievisie Warmte van Hilversum.

‘Zonneparkeerplaats plus’ in Kerkelanden

By | Uncategorized

HET Coöperatie heeft met een werkgroep van experts en wijkbewoners een voorstudie voor een zonneparkeerplaats+ in de wijk Kerkelanden gedaan. Hiermee is inzichtelijk gemaakt wat de haalbaarheid voor zo’n voorziening is. Die haalbaarheid lijkt er zeker te zijn, mits de meerkosten worden afgedekt.

De voorziene parkeerplaats wordt uitgerust met zeshonderd zonnepanelen en met snellaadpalen. Deelauto’s worden gebruikt voor opslag zodat andere elektrische auto’s kunnen laden als er geen zon is. Een geïntegreerde oplossing dus, vandaar de benaming ‘zonneparkeerplaats plus’.

Bijdrage aan de RES
De zonneparkeerplaats+ draagt daarmee effectief bij aan de energietransitie en de RES-taakstelling (Regionale Energie Strategie). De kosten daarvoor zijn wel (veel) hoger dan een reguliere zonne-installatie op een dak. Meerkosten vloeien vooral voort uit de noodzakelijke draagconstructie, grondwerk, aansluiting op het net en het benodigde EMS (Energie Management Systeem). Realisatie is dus afhankelijk van cofinanciering en subsidieverlening, waar verder overleg en uitwerking voor nodig is.

Vervolgstappen
Om vervolg te geven aan dit voorstel is verkennend overleg met de gemeente inzake de projectaanpak, de rol van de gemeente en de haalbaarheid nodig. Is er een eerste idee voor (beleidsmatige, vergunningstechnische en financiële) haalbaarheid opgebouwd, dan volgen de stappen voor draagvlakopbouw in de wijk en financiering.

Meer info
Als je het integrale rapport wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar jeroen.pool@hetcooperatie.nl
Lees hier de Management samenvatting Zonneparkeerplaats+

HET en HilverZon tekenen samenwerkingsovereenkomst

By | Uncategorized

Luc Pieters, (voorzitter HilverZon) en Jos Snels (voorzitter HET) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Als start zullen de lokale energiecoöperaties HilverZon en HET samen optrekken als het gaat om energieadviezen, VvE’s en Zonneparkeerplaatsen.

Eind maart zijn de oriënterende gesprekken gestart tussen bestuursvertegenwoordigers van HilverZon en HET om de mogelijke opties voor samenwerking te verkennen. Beide organisaties streven naar een energieneutraal Hilversum en zetten zich daar op verschillende thema’s voor in.

Drie scenario’s

Voor de samenwerking zijn drie verschillende scenario’s opgesteld met een verschillende mate van samenwerking:

  1. Vanuit de eigen organisatie werkafspraken maken over samenwerking op thema’s;
  2. Samen activiteiten organiseren en vormgeven op gezamenlijke en overlappende thema’s. Toewerken naar een bestuurlijke paraplu-organisatie, waaronder een gezamenlijk back office;
  3. Alles samen doen.

Energieadviezen, VvE’s en Zonneparkeerplaatsen

Voor het verder verkennen van de eerste optie hebben de bestuursleden van HilverZon en HET drie werkgebieden bepaald, waarop de twee coöperaties operationeel gaan samenwerken: energie-adviezen, VvE’s en Zonneparkeerplaatsen. Daarover zijn gesprekken gestart met als voorlopige uitkomst:

  • Samen een voorstel uitwerken voor energie-advies in het kader van de RREW;
  • Samenwerking gericht op VvE’s verder uitwerken;
  • Kennisuitwisseling over de mogelijkheden van zonneparkeerplaatsen.

De intentie is dat HilverZon en HET daar waar zinvol en mogelijk is samenwerken als één werkorganisatie. Verder zal een kwartiermaker beide besturen helpen om de tweede optie verder uit te werken.

HET heeft kritiek op de Regionale Energie Strategie (RES)

By | Het in de Media

Fragment van radio NH Gooi

Jos Snels, voorzitter van HET Coöperatie (Hilversumse Energie Transitie) heeft in het radioprogramma van NH Gooi zaterdag kritiek geuit op de Regionale Energie Strategie (RES).

Snels: “Wij hadden graag gewild dat in de RES onderzocht was of er ook op een kleinschaligere manier wind in de regio zou kunnen.”  En: “Ik vind dat de ambitie hoger zou moeten zijn. Want het gaat nog niet snel genoeg.”

Beluister het fragment: 

https://nhgooi.nl/gemist/fragment/1287133/hilversumse-heeft-kritiek-regionale-energie-strategie

Van de website van NH Gooi: We gaan het weer over de Regionale Energie Strategie (RES) hebben. Die is toch klaar nou zou je zeggen? Gemeente, provincie, inwoners, energiebedrijven, waterschappen, iedereen heeft z’n zegje gedaan, en input gehad. Zo is er nu meer aandacht voor de milieueffecten van zonnevelden en windturbines, invloed op de leefomgeving, er komt onderzoek naar andere energiebronnen en… er komen voorlopig geen windmolens in onze regio. Maar toch heeft HET (Hilversumse Energie Transitie), de coöperatie die zich inspant om Hilversum zo duurzaam mogelijk te maken, nog wat kanttekeningen en die willen ze graag toelichten. In de studio is Jos Snels, voorzitter van HET.

Call Now ButtonBel ons