Category

Uncategorized

Consultatie over Regionale Energie Strategie

By | Uncategorized

Dinsdagavond 30 juni hield HET – aansluitend op de Algemene Ledenvergadering – een online ledenconsultatie over de Regionale Energie Strategie (RES). 

In het kader van het landelijk Klimaatakkoord is vorig jaar een proces in gang gezet om te komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon en warmte. De uitwerking van deze Regionale Energie Strategieën gebeurt in dertig RES-gebieden die samen 35 Terra Joules duurzame energie moeten gaan opleveren. Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vechtstreek, en die regio maakt weer onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog vijf andere subregio’s.

Het planproces
Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de conceptplannen gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om tien zogenaamde zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden en warmte opgewekt kan gaan worden. Die voorstellen liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met reacties die zijn gegeven.

De consultatie
Het gesprek werd ingeleid door Jeroen Pool van HET en de plannen toegelicht door energie-expert Ivo Booijink. Daarna gingen we in interactief gesprek met deelnemers.

Meepraten?
Heb je vragen of wil je je inbreng geven? Dan kun je e-mailen naar: info@hetcooperatie.nl

Meer info
Brief HET en HilverZon aan gemeenteraad ivm RES
Aanbeveling aan partijen in GR Hilversum inzake concept-RES.v3.1juli20
HET en HilverZon in de media over de RES

Beeld: Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek; nrs 7-10 in en om Hilversum

HET Algemene Ledenvergadering: corona-effect en meer ledeninbreng

By | Uncategorized

Op 30 juni hield HET de wegens corona uitgestelde voorjaars-ALV. Het was een succesvolle online vergadering. De bestuursleden zoomden vanuit de HET basis in De Kleine Lelie, en 24 deelnemers vanuit hun studeer- of huiskamer.

Er is een serie besluiten genomen. De eerste was over de toetreding van Justine Ros en Ruud van Bokhorst tot het bestuur, dat daarmee nu uit vier bestuursleden bestaat.

Daarnaast lag het jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 voor ter goedkeuring. Na een toelichting van penningmeester Marcel Jairam, is dit goedgekeurd en is het bestuur bedankt voor zijn werk in 2019, de formele decharge.

Coronacrisis
De blik vooruit wordt sterk getekend door de coronacrisis – zo bleek uit de toelichtingen van coördinator Jeroen Pool en Marcel Jairam. De twee kernprojecten van HET – HET deelauto en de Energie Bespaar Adviezen – zijn hier hard door geraakt. De begroting 2020 is daarmee op zijn kop komen te staan. Het bestuur was genoodzaakt tot het doen van verschillende ingrepen, waaronder de pijnlijke reductie van de betaalde inzet van projectleiders en -adviseurs.

Gelukkig treedt er weer herstel op; vooral van HET deelauto. In juni zijn er vijftien nieuwe rijders bijgekomen en dus een herstel van de inkomstenstromen. Toch lijkt er nog sprake van een beperkt negatief resultaat 2020 uit de prognoses op 1 juni, maar er is hoop dat de nieuwe prognoses weer een positief perspectief zullen opleveren.

Meer ledeninbreng
Verder gaf de ALV een basis voor de versterking van het democratisch gehalte van de coöperatie, en wel op twee punten. Ten eerste heeft HET vanaf nu een kascommissie, gevormd door twee leden die de boeken over 2020 gaan controleren. Daarnaast krijgt HET een werkgroep RES (Regionale Energie Strategie). Een aantal leden gaat actief meedenken en meepraten over het RES-proces en hoe we daar vanuit HET (wellicht ook in samenspraak met HilverZon) standpunten over gaan innemen en acties op ondernemen. Met inzet op lokaal eigendom van opwekfaciliteiten is dat voor HET een erg kansrijk perspectief.

Interesse?
Interesse om de kascommissie dan wel de werkgroep RES te versterken?
Of een bestuursfunctie te vervullen? Mail dan even naar info@hetcooperatie.nl 

Beeld: Jos Snels, voorzitter HET bestuur leidde de ALV

Klankbordgroep Kerkelanden over wijkwarmtebedrijf

By | Uncategorized

Eind juni heeft HET een online sessie gehad met de klankbordgroep van wijkbewoners die meedenken over het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden. Dit keer ging de wijkconsultatie vooral over een mogelijk op te zetten coöperatief wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden.

Mocht het haalbaar blijken een warmtenet aan te leggen – waarmee warmte vanuit het kanaal de wijk ingeleid wordt – dan zou zo’n coöperatief warmtebedrijf de levering voor zijn rekening kunnen nemen.

Wat zijn de voorbeelden en ervaringen tot nu toe? Waar in het land wordt er al gewerkt met een wijkwarmtebedrijf? Deze Ins & Outs van een wijkwarmtebedrijf werden door projectadviseur Gjalt Annega in hoofdlijn gepresenteerd, waarna we in gesprek zijn gegaan met de klankbordgroep.

De organisatorische en juridische aspecten en de financiële haalbaarheid passeerden de revue. Gjalt Annega gaf uitleg over de in ontwikkeling zijnde Warmtewet 2 en de Transitievisie Warmte. Mocht het haalbaarheidsonderzoek naar duurzame warmte voor Kerkelanden interessante resultaten opleveren dan is het van belang dat die meegenomen worden in de Transitievisie Warmte. Zo’n visie moet elke gemeente, ook Hilversum, eind 2021 klaar hebben liggen. In die visie wordt voor elke wijk aangegeven welke duurzame warmte-optie het meest geschikt lijkt.

De leden van de klankbordgroep hadden een scherp gehoor en een kritische blik. Over de bron, de exploitatie en/of over de levering kun je als wijkwarmtebedrijf eigenaarschap nemen. Er zijn allerlei soorten mogelijkheden, die je met deze variabelen kunt maken. Het voorgestelde keuzepalet dient nog verder uitgediept te worden. Vragen daarbij zijn onder meer: Welke risico’s kleven er aan de verschillend opties, wat zijn de voor- en nadelen en in welke configuraties (ook technisch haalbaar én betaalbaar) kun je die realiseren? Wat gebeurt er als je aan de verschillende ‘knoppen’ draait; welke variant komt er dan als interessantste uit voor een wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden?

Kortom, er is nog werk aan de winkel. Het was een inspirerende meeting met veel interessante inzichten die we met elkaar gedeeld hebben. Partners in het haalbaarheidsonderzoek Firan en Waternet zullen na de zomervakantie ook elk hun bevindingen tijdens een eigen sessie aan de klankbordgroep presenteren.

Extra subsidie voor woningisolatie

By | Uncategorized

Woningbezitters kunnen tijdelijk gebruik maken van een verhoogde subsidie voor goede isolatie van hun woning. Met die tijdelijke verhoging krijgt een huiseigenaar ongeveer 30 procent van de kosten terug.

De subsidie Energiebesparing Eigen Huis bestaat sinds september 2019 en is onderdeel van het klimaatakkoord. De subsidie is normaal 20 procent van de kosten. Maar tussen 1 juni en 31 december 2020 krijgt een woningeigenaar tijdelijk ongeveer 30 procent terug op de kosten. Het kabinet wil huiseigenaren en VvE’s in deze onzekere tijden zo extra helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Veel oudere woningen zijn deels al geïsoleerd, maar er valt nog veel te verbeteren. Bij oudere huizen ontbreekt vaak gevel- en vloerisolatie. Dakisolatie komt regelmatig voor, maar de isolatiewaarde is meestal matig. Veel ramen hebben het matig isolerende dubbel glas, maar geen hoogrendementsglas (HR++ glas).

De subsidie is bedoeld voor eigenaren die zelf in hun huis wonen. Ze kunnen subsidie aanvragen als ze twee of meer isolatiemaatregelen nemen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder meer isolatie van dak, gevel, vloer en hoogrendementsglas. Voor Verenigingen van Eigenaren is er een aangepaste regeling.

Energiecoachgesprek
Ontvang nu gratis een energiebespaarbox ter waarde van €65,- bij een energiecoachgesprek via HET. In een energiecoachgesprek hoor je hoe je de woning energiezuiniger en comfortabeler kunt maken.

HilverZon en HET: Verdieping Regionale Energie Strategie is nodig

By | Uncategorized

Hilversumse energiecoöperaties verenigen zich voor vervolg Regionale Energie Strategie

Hilversum, 24 juni 2020 – De Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon vragen donderdagavond 25 juni aan de gemeenteraad en het college van Burgemeesters en Wethouders om de voorgestelde zoeklocaties voor windmolens en zonneparken in Gooi- en Vechtstreek verder te onderzoeken. Dat levert een verdieping op van de Concept-RES 1.0; ofwel de nu voorliggende eerste uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

John Dietz, voorzitter van HilverZon en Jeroen Pool, coördinator van HET, scharen zich pal achter het voorstel van B&W om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen voor 2030. HET en HilverZon bieden aan om 10.000 zonnepanelen te plaatsen voor eind 2021 en 100.000 in 2025. Daar zijn ze als ervaren experts zeker toe in staat. Pool: ‘Maar dan is het wel noodzakelijk dat de gemeente haar stimulerende en faciliterende rol hierin pakt. Dit is vooral nodig om dakeigenaren over de streep te trekken.’

Dietz en Pool zijn echter verbaasd over de snelle reactie van het college op de bezwaren tegen het ‘zoekgebied’ bij de A27 (afslag 33 Hilversum). Verschillende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen een windmolen op deze plek. Dietz: ‘We zijn blij dat er nu een Concept-RES ligt. Maar dat het college hierover zó snel een mening geeft, is te vroeg.’ De coöperaties pleiten voor een zorgvuldige, gezamenlijke verdieping van de voorgestelde tien zoekgebieden, waarvan er vier dicht rondom Hilversum liggen. Hierbij kan het college de ideeën voor locaties van de RES-Adviesraad van Hilversumse burgers gebruiken.

Zon en wind
HET en HilverZon geven aan dat naast zonenergie ook windenergie nodig is. Pool: ‘Wind is ook nodig om de klimaatdoelen te behalen. Mensen veronderstellen dat het altijd om windmolens van 200 meter gaat, maar er zijn ook veel kleinere windmolens waarmee veel energie opgewekt kan worden. Een kleine windmolen van 3 MW levert ongeveer hetzelfde op als 10.000 zonnepanelen. Zo’n zonnepark zou al snel vier voetbalvelden in beslag nemen. Ook zijn wind en zon beide nodig om over het hele jaar een evenwichtige duurzame energieopwekking te realiseren. De stroomproductie van windturbines en zonnepanelen vullen elkaar goed aan in de tijd.’

De energiecoöperaties willen dat verder gezocht wordt naar oplossingen waar de natuur en de economie écht mee geholpen zijn. Dietz: ‘Klimaatverandering is alom erkend als de grootste bedreiging voor onze natuur, landbouw en economie. Extreme droogte kost miljarden. En bovendien: We moeten nú alles op alles zetten om te voorkomen dat er straks überhaupt geen natuur of landbouw meer mogelijk is, want dáár hebben we het over.’

Pool: ‘Er kan bijvoorbeeld ook gezocht worden naar minder productieve landbouwgrond om zonneparken te plaatsen. Daarnaast pleiten we voor zonneparkeerplaatsen. Hiermee combineer je zonne-opwek met het stimuleren van elektrisch rijden.’

Draagvlak
HET en HilverZon participeren in de Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEI-NH). De VEI-NH heeft een RES-manifest opgesteld. Dit RES-manifest bevat tien randvoorwaarden waaraan volgens de VEI-NH moet worden voldaan om de in de concept-RES vastgelegde ambitie op een eerlijke, zorgvuldige, participatieve en -daarmee- succesvolle manier vorm te geven. Een van de punten gaat erover dat als duurzame energieprojecten deels eigendom worden van omwonenden en lokale bedrijven, opbrengsten in de gemeenschap blijven en het draagvlak wordt vergroot. HET en HilverZon zijn in gesprek met verschillende partijen om een Participatiecoalitie Hilversum te vormen. Daarmee kunnen ze breed gedragen stappen zetten om de RES-conceptplannen tot uitvoering te brengen.

Brief HET en HilverZon aan gemeenteraad ivm RES 

Beeld: eigenaar Bouk Slockers van Santbergen op het zonnedak 

Waar plannen we duurzame opwek van energie in en om Hilversum?

By | Uncategorized

Geef op 30 juni je mening over de Regionale Energie Strategie!

Dinsdagavond 30 juni houdt HET een consultatie over de Regionale Energie Strategie (RES). Leden en niet-leden zijn welkom om hun mening te geven.

In het kader van het landelijk Klimaatakkoord is vorig jaar een proces in gang gezet om te komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon en warmte. De uitwerking van deze Regionale Energie Strategieën gebeurt in dertig RES-gebieden die samen 35 Terra Joules duurzame energie moeten gaan opleveren. Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vechtstreek, en die regio maakt weer onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog vijf andere subregio’s.

Het planproces

Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de conceptplannen gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om tien zogenaamde zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden en warmte opgewekt kan gaan worden. Die voorstellen liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met reacties die zijn gegeven.


RES informatie en consultatie
Dinsdagavond 30 juni (aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van HET) houdt HET een ledenconsultatie over deze plannen. HET is erg benieuwd hoe de achterban aankijkt tegen de voorstellen die nu op tafel liggen. Maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Het gesprek wordt ingeleid door Jeroen Pool van HET en de plannen toegelicht door energie-expert Ivo Booijink. Daarna gaan we in interactief gesprek met deelnemers. Nu is het planproces nog ‘vloeibaar’, er liggen suggesties. Straks zijn de plannen meer omkaderd en wordt aanpassen lastiger. Grijp nu dus je kans je leefomgeving optimaal te verduurzamen! Voor vragen en aanmelden kun je e-mailen naar: info@hetcooperatie.nl

Beeld: Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek; nrs 7-10 in en om Hilversum

HET gaat laden op zonnestroom

By | Uncategorized

HET gaat aan de slag met rijden op zonnestroom. In 2020 komen de eerste zonnelaadpalen in het dorp, die gevoed worden door een koppeling aan een zonnedak. De eerste HET laadpaal zal worden geplaatst bij Santbergen.

Waarom zonnelaadpalen?

HET heeft nu 7 deelauto’s in Hilversum Zuid en Hilversum Oost. De voordelen zijn duidelijk: schoon, voordelig, makkelijk en sociaal rijden. Een veilige en flexibele uitkomst als je in tijden van Corona liever niet met de trein wilt reizen of je (tweede) auto weg wilt/moet doen.

Maar toch krijgt HET vaak vragen over hoe schoon en duurzaam dat elektrisch rijden nu is. Mogelijk zit je zelf ook met die vraag, en houd je het dus maar even bij de ‘oude’ fossiele auto. HET heeft op deze vraag twee antwoorden:

Antwoord 1: Het is bijzonder goed onderbouwd dat elektrisch rijden over de 10-jarige levensduur van een auto vele malen minder CO2-uitstoot oplevert dan elke fossiele auto. Het Europese bureau Transport and Environment analyseerde dat elektrische auto’s gemiddeld drie keer minder CO2 uitstoten over de hele levenscyclus. En met verbeteringen in accuproductie en ander materiaalgebruik wordt dat de komende jaren zelfs vier keer. Lees hier het rapport.

Antwoord 2: Er is een verschil in ‘schoonheid’ van elektrisch rijden, een verschil dat vooral bepaald wordt door de stroom waarmee wordt geladen. Die kan ‘grijs’ zijn, of groen. Ofwel, gewoon uit het net met de nationale stroommix, waar nu zo’n 7% duurzaam van is, of volledig duurzaam, met lokaal opgewekte zonnestroom of windstroom. Met grijze stroom scheelt elektrisch rijden gemiddeld 30% CO2-uitstoot ten opzichte van fossiel rijden, met zonnestroom wel 90%. Tel uit je winst.

Aan de slag met rijden op zonnestroom

HET gaat dus aan de slag met rijden op zonnestroom. De 180 zonnepanelen liggen al op de plek bij Santbergen, die zijn in 2019 met begeleiding van HET gerealiseerd. HET is nu druk bezig met het ontwerp van de aankoppeling van de laadpaal en de vergunningsprocedure. HET doet dit niet alleen maar in nauwe samenwerking met de TU Delft, MRA-Elektrisch, de gemeente en met steun van provincie en het Stadsfonds.

Doelen
Met de laadpaal op zonnestroom bij Santbergen bereikt HET twee belangrijke doelen: alle Hilversumse EV-rijders krijgen de mogelijkheid nog schoner elektrisch te rijden (ga straks dus laden bij de HET zonnestroomlaadpaal) en HET breidt het netwerk aan deelauto’s uit: er komt een HET deelauto bij deze laadpaal te staan. Zo kunnen bewoners in centrum/oost (begin Geuzenweg, hoek Noorderweg, dus bij ingang van Santbergen) ook makkelijk een HET elektrische deelauto pakken.

Foto: Ron Spuijbroek (HET-vrijwilliger) en Stefan Korda (huismeester Santbergen op zonnedak van Santbergen.

Duurzame warmte voor en van de wijk: coöperatief vormgegeven

By | Uncategorized

Duurzame warmte voor en van de wijk: coöperatief vormgegeven

Voor Kerkelanden voert HET een haalbaarheidsonderzoek uit naar een coöperatief wijkwarmtebedrijf: een bedrijf in de wijk dat zorgt dat een warmtenet draaiende gehouden wordt. We zijn nu vooral aan het onderzoeken hoe het wijkwarmtebedrijf georganiseerd kan worden, wie de eigenaren zouden kunnen zijn, met wie we willen samenwerken, en wie met ons. Ons streven: een coöperatief warmtebedrijf voor, van en met Kerkelanders. Gjalt Annega, adviseur wijkwarmtebedrijf Kerkelanden, licht toe hoe het onderzoek plaatsvindt.

‘Het onderzoek is een zoektocht in een nog ontwikkelend onderwerp, waardoor we veel verschillende inzichten van evenzovele verschillende mensen meekrijgen.


Als er een duurzaam warmtenet aangelegd wordt, is er ook een organisatie nodig die de warmte aflevert, de administratie regelt en voor de afrekening zorgt. Wij, als energiecoöperatie HET, willen dit organiseren als een coöperatief wijkwarmtebedrijf, een bedrijf in de wijk dat zorgt dat een warmtenet draaiende gehouden wordt. Dat we dit op wijkniveau doen, is vrij nieuw; daarom zijn we aan het verkennen welke vorm voor een wijkwarmtebedrijf het beste past bij de bewoners. Omdat een warmtebedrijf op wijkniveau zal gaan werken, past het het beste bij de kenmerken van de wijk. En omdat het coöperatief is, ofwel van, voor en met wijkbewoners, blijven de zeggenschap en het geld (als er op termijn wat mee verdiend wordt) in de wijk.

Om de beste vorm te vinden voor het wijkwarmtebedrijf, doen we dit haalbaarheidsonderzoek. In de afgelopen maanden hebben met veel mensen gepraat, onder het motto ‘laten we het wiel niet opnieuw uitvinden’. Dat zijn bijvoorbeeld andere coöperaties die een vergelijkbaar wijkwarmtebedrijf aan het opzetten zijn, zoals in Amsterdam, Culemborg en Drimmelen. En de landelijke partijen, zoals Buurtwarmte. We willen vooral weten hoe de andere initiatieven organisatorisch in elkaar steken. En hoe ze ervoor zorgen dat ze een betrouwbare, prettige organisatie zijn voor bewoners en de andere belanghebbende afnemers zoals de woningbouw. Ook met deze partijen stemmen we intensief af. Met het onderzoek staan we ten dienste van de bewoners van Kerkelanden. De Klankbordgroep van bewoners Kerkelanden draagt bij in het proces met kennis, inzichten, kritische vragen en opmerkingen.

Ook steken we ons licht op bij ervaringen elders, zoals in Denemarken. Daar zijn ze heel ver met coöperatieve warmtebedrijven. 60 Procent van de warmte in dorpen en steden wordt gemaakt en geleverd door coöperaties van bewoners. Daar kunnen we van leren. Wie is bijvoorbeeld de eigenaar van het wijkwarmtebedrijf? Is dat volledig in handen van de coöperatie en dus de bewoners, of in handen van meerdere organisaties? Dit is vooral een keuze in besliskracht versus het inbrengen van geld en kennis. Verder willen we ook weten aan welke eisen een professioneel wijkwarmtebedrijf moet voldoen zodat verhuurders er ook mee samen willen werken.

In ons onderzoek komen we een hoop interessante dingen te weten, maar sommige dingen zijn ook nog niet helder uitgekristalliseerd. Het gaat om nieuwe materie waar nog weinig ervaring mee is. En waar de wettelijke kaders, zoals de Warmtewet 2.0, die nu in ontwikkeling is; we weten dus niet wat er straks wettelijk kan en mag, en wie wat mag doen. Het leuke is dat er in Nederland heel veel initiatieven zijn gestart net als HET, die met veel enthousiasme samen met bewoners de eigen wijk willen verduurzamen. En die graag met ons uitwisselen over de zoektocht die zij doorlopen. Zo leren we van – en met – elkaar.’

Online training energiecoach – gratis via HET

By | Uncategorized

Laat je gratis opleiden via energiecoöperatie HET

Via HET kun je gratis deelnemen aan een training tot energiecoach. Het doel is dat de opgeleide energiecoaches huiseigenaren gaan helpen met energiebesparing. Je leert hoe bewoners in kleine stappen energie en geld kunnen besparen en hoe je de bespaarmogelijkheden met de bewoners in kaart brengt. Daarna ga je in gesprek met bewoners die daarom vragen.  Het doel is dat elke energiecoach circa twee gesprekken per maand voert.

De training en de gesprekken gaan de eerstkomende tijd via (beeld)bellen.

Bij HET is energiecoach geen betaalde functie maar wel een mooie manier om je in te zetten voor de maatschappij, veel te leren over energiebesparing en je netwerk uit te breiden. En uit de positieve reacties van bewoners naar de HET energiecoaches blijkt de grote waardering voor dit werk.

Gratis deelnemen
Om mee te doen aan de training heb je geen specifieke technische kennis nodig, wel enige affiniteit met techniek en het voeren van de coachgesprekken. Leden van HET kunnen gratis deelnemen aan de training. Nog geen HET-lid? HET lidmaatschap kost € 2,- per maand.

Meer informatie of aanmelden?
Mail naar energiecoaches@hetcooperatie.nl en HET neemt contact op. Zie ook deze pagina op hoom.nl en deze pagina op energieverbonden.nl voor info en data. Wil je wel meedoen maar komen de tijdstippen je niet uit? Laat het ook weten, dan houden we je op de hoogte als er een nieuwe training start.

Corona: hoe gaan we straks verder?

By | Uncategorized

Rick Visser, projectleider e-autodelen bij HET, schreef deze blog. Zijn devies: Laten we bewust omgaan met de auto. En, gebleken uit onderzoek: elektrisch rijden en autodelen is beter voor het milieu.

Corona: hoe gaan we straks verder?

Corona heeft de wereld tot een adempauze gedwongen. Bijna niets is meer hetzelfde. Langzaamaan zullen we weer steeds meer in beweging komen. De grote vraag is of we dan de draad oppakken alsof er niets gebeurd is, of… dat we het bekijken als een nieuwe start.

We hebben de afgelopen weken tijd gehad om na te denken, we hebben ervaring opgedaan met een andere manier van werken en met een andere manier van denken. Thuiswerken is normaal geworden, vrije tijd heeft een andere betekenis gekregen… Ook is het gebleken dat wij sociale wezens zijn die elkaar graag willen helpen. We hebben ontdekt hoe fijn het is om klaar te staan voor een ander en we hebben aan den lijve ondervonden hoe belangrijk sociale contacten zijn!

Doordat de industriële productie is teruggeschroefd en het autogebruik en het vliegverkeer zijn gedaald, zijn de lucht en het water schoner. Wat zou het jammer zijn als we daar allemaal aan voorbij gaan en straks alleen maar aan de slag gaan om alles weer naar het oude terug te brengen. Laten we de pas op de plaats even vasthouden en nadenken waar we heen willen voordat we weer gaan lopen. Laat iedereen zijn steentje daaraan bijdragen.

Bewust van de kosten van een auto
Voor mij, als projectleider bij HET deelauto, de elektrische deelauto’s van energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie), is het duidelijk hoe dat kan. Om te beginnen is het belangrijk om na te denken over het nut en de noodzaak van het gebruik en bezit van een auto. De meesten van ons hebben de afgelopen tijd de auto nauwelijks gebruikt. Veel auto’s hebben de hele Coronaperiode voornamelijk stil gestaan, geparkeerd langs de weg. Hopelijk zijn velen zich bewust geworden van de kosten van een auto.

Misschien hebben sommigen inmiddels besloten om hun tweede of zelfs hun enige auto weg te doen omdat hij eigenlijk weinig voor noodzakelijke ritten wordt gebruikt, merendeels alleen maar voor het gemak. En dat hij eigenlijk makkelijk weg kan omdat het zo verschrikkelijk makkelijk is om een auto op een andere manier te regelen voor als je er een keer echt een nodig hebt; bijvoorbeeld via HET deelauto!

Onderzoek: elektrisch rijden beter voor milieu
Het fijne van een deelauto is dat er minder auto’s op straat staan geparkeerd. En het mooie van een HET deelauto is dat deze 100% elektrisch is. Het motto van HET is: als je dan toch moet rijden, doe het dan elektrisch. Dat dit beter is voor het milieu is lange tijd punt van discussie geweest, maar eindelijk is er nu een gedegen onderzoek uitgevoerd dat dat overtuigend aantoont. Zie deze publicatie in de Volkskrant of vraag het artikel op via info@hetcooperatie.nl.

Rick Visser, projectleider e-autodelen bij energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie)

Call Now ButtonBel ons